ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2272
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 01-07-2015

Заповед №362 отразяваща резултатите от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1446

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - ДГС - Доспат

Дата на публикуване на обявата: 16-06-2015

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по реда на чл.66, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата), включена в годишния план за ползване по условно обособен обект с №1446 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Доспат“.

Документация за участие    |    


Класиране - търг с тайно наддаване - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 29-04-2015

Заповеди № 175 - 188 за определяне на класирани от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - № 1524-1, 1525-1, 1526-1, 1527-1, 1528-1, 1530-1, 1531-1, 1532-1, 1533-1, 1534-1, 1535-1, 1536-1, 1537-1, 1538-1

Документация за участие    |