ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Доспат


Контакти :

гр.Доспат
ул.”Орфей” №6
пк.4831
тел.03045/2227
факс.03045/2226
ел.поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
сайт:www.dgsdospat.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Заповед №459 - ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 22-08-2016

Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване с предмет: ”Продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1657 и Обект № 1658 на територията на ТП ”ДГС – Доспат” ЮЦДП – гр.Смолян” по (обекти), както следва: Обект № 1657, подотдел 324”и” – 177 куб.м. и Обект № 1658, подотдел 330”а” и „г” – 328 куб.м.

Документация за участие    |    


Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Предварително изпълнение - открит конкурс - ДГС Доспат (383)

Дата на публикуване на обявата: 23-06-2016

Заповед №383 допълваща заповед №377/17.06.2016 г. за резултати от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1653.

Документация за участие    |